วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แผนการสอน ม.2


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ    รายวิชา    นาฏศิลป์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    2
ภาคเรียนที่  1      ปีการศึกษา   2555                                               
เรื่อง นาฏยศัพท์
 1.สาระสำคัญ 
นาฏยศัพท์คือศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อของท่ารำที่ในวงการนาฏศิลป์เพื่อกำหนดชื่อท่ารำให้มีความเข้าใจที่ตรงกันนาฏยศัพท์แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือนาฏยศัพท์ส่วนมือ  และนาฏยศัพท์ส่วนเท้า   ซึ่งเป็นท่ารำพื้นฐานของการรำทุกเพลงเช่น   ท่าตั้งวง   ท่าจีบ   ท่าล่อแก้ว  ท่าซอยเท้า  ท่าประเท้า  ท่ากระดกเท้า  ท่ากระทุ้งเท้าซึ่งท่าเหล่านี้มีอยู่ในการแสดง      ทุกเพลง
 2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                                 สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและอธิบายความหมายของนาฏยศัพท์
 3. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
                                เมื่อนักเรียน เรียนรู้ควมหมายของนาฏยศัพท์แล้ว นักเรียนสามารถ
                                1. บอกความหมายของนาฏยศัพท์ได้
                                2. บอกชื่อท่านาฏยศัพท์ส่วนมือได้
                                3.  บอกชื่อท่านาฏยศัพท์ส่วนเท้าได้
                                4.  นำท่านาฏยศัพท์มือประดิษฐ์ท่าระประกอบเพลงได้
 4. เนื้อหาสาระ
                                ความหมายของนาฏยศัพท์ส่วนเท้า
 5. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

                5.1 ขั้นนำ
ครูทำท่ารำให้นักเรียนดูและถามนักเรียนเคยว่ารู้จักท่ารำนี้หรือไม่มีชื่อว่าท่าใด
แนวตอบ   ประเท้า   ยกเท้า

 5.2 ขั้นสอน
ครูอธิบายความหมายของนาฏยศัพท์ให้นักเรียนฟังอีกครั้งพร้อมกับคำถามและให้นักเรียนช่วยกันบอกชื่อของท่ารำส่วนมือที่เรียนไปแล้วจากนั้นครูอธิบายและสาธิตท่ารำส่วนเท้า ให้นักเรียนรู้จักส่วนของเท้าทั้ง 3ส่วนคือนิ้วเท้า  จมูกเท้า และส้นเท้าที่จำเป็นสำหรับการทำนาฏยศัพท์ส่วนเท้าให้นักเรียนดู จากนั้นให้ดูใบความรู้ประกอบว่ามีท่าใดบ้างแล้วให้นักเรียนปฏิบัติตามครูทีละท่าของส่วนเท้า จนชำนาญพร้อมครูคือ  ท่าประเท้า   ยกเท้า   ก้าวเท้า  เปิดส้นเท้า  กระทุ้งเท้า    กระดกเท้า    จรดเท้า   ซอยเท้า  และครูคอยแนะนำท่าที่ถูกต้องให้กับนักเรียนโดยเฉพาะระดับ ของเท้าที่ยก  ตำแหน่งของการก้าวเท้าการย่อ  การทรงตัวเวลากระดกเพื่อให้ได้ท่ารำที่ถูกต้องสวยงาม
                5.3 ขั้นสรุป
1.       ครูซุ่มเรียกถามความหมายของนาฏยศัพท์ว่าคืออะไร
2.       ครูให้นักเรียนปฏิบัติท่ารำส่วนเท้าตามคำสั่ง
3.       นักเรียนทำใบงานสรุปความรู้เรื่องนายศัพท์ส่วนเท้า
 6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
                6.1 สื่อการเรียนรู้
1. ใบความรู้
2. สมุด
3. ท่ารำส่วนเท้า
                6.2 แหล่งการเรียนรู้
                1. อินเทอร์เน็ต
                2. หนังสือเรียนดนตรี - นาฏศิลป์  มัธยมศึกษาปีที่  2
 7. การวัดผลประเมินผล
                7.1 การสังเกตจากแบบบันทึกการสังเกต
                7.2 จากการตอบคำถาม
 8. วิธีการสอน/รูปแบบการสอน/กระบวนการเรียนรู้ที่ใช้
                1. การสอนโดยใช้การอภิปราย
                2. การศึกษาด้วยตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น